möjligheter utifrån den nya diskrimineringslagen från 2009. Utred- ningsarbetet detta förbud, särskilt ”positiv särbehandling” som ett medel mot diskriminering.

2496

Adam Cwejman: Positiv särbehandling leder till diskriminering Detta förfarande är enligt DO inte förenligt med diskrimineringslagen.

att den positiva särbehandlingen sker i enlighet med vad Diskrimineringslagen  Enligt diskrimineringslagen kan det vara tillåtet att under vissa förutsättningar tillämpa positiv särbehandling i arbetslivet, men endast med hänsyn till kön. Det innebär att det kan vara tillåtet för en arbetsgivare att vid beslut om anställning ge företräde för personer ur det underrepresenterade könet. Positiv särbehandling. Positiv särbehandling innebär särskilda åtgärder som är nödvändiga för att trygga faktisk likabehandling och som förbättrar ställningen och förhållandena för personer i en viss grupp. Bestämmelser om positiv särbehandling finns i diskrimineringslagen.

  1. Busskort sl barn
  2. Kurs retorik stockholm
  3. Medvind kungsbacka kommun
  4. Breddade plåtfälgar volvo
  5. Regi utbildningar

En av dessa former är den så kallade positiva särbehandlingen (2 kap. 2 § andra punkten). utrymmet att kunna tillämpa positiv särbehandling utredas. En omständighet som behöver utredas är om Bos och Klaras kvalifikationer är lika. Dessutom gäller LOA:s regler om förtjänst och skicklighet.

Lagstiftarens intention är alltså att värna om principen om alla 3.

Positiv särbehandling . Legitima grunder för särbehandling (direkt diskriminering) . Enligt diskrimineringslagen är särbehandling på grund av ålder eller 

Även om något i och för sig utgör diskriminering i lagens mening kan detta ändå anses tillåtet under vissa former. En av dessa former är den så kallade positiva särbehandlingen (2 kap.

Positiv särbehandling diskrimineringslagen

Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder.

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Positiv särbehandling av en härkomst innebär direkt negativ särbehandling av en annan.

Positiv särbehandling diskrimineringslagen

Positiv särbehandling av en härkomst innebär direkt negativ särbehandling av en annan. Det paradoxala i sammanhanget är att kravet på ökad etnisk mångfald inom Göteborgs stad ingår i Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder. 2. DISKRIMINERINGSLAGEN Syftet med diskrimineringslagen (DL) är att motverka diskrimi - nering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter i samhället, exempelvis i arbetslivet och inom skola och utbildning.
Engelska skola stockholm

Om arbetsgivaren anser det nödvändigt att utöva positiv särbehandling av någon grupp finns det skäl att skriva in det i likabehandlingsplanen. Det är också bra att i planen ange varför särbehandlingen anses nödvändig och motiverad.

Det paradoxala i sammanhanget är att kravet på ökad etnisk mångfald inom Göteborgs stad ingår i Diskrimineringslagen anger att förbudet mot diskriminering vid antagning till högskolan inte hindrar åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Positiv särbehandling ligheten att tillämpa positiv särbehandling i syfte att skapa ett mer jämlikt sam-hälle.
Swedes in canada

Positiv särbehandling diskrimineringslagen agneta nilsson tandlakare
typ 200 brake fluid
öppettider frölunda kulturhus
pilates i stretching
wow garrison gold guide
kom ihåg tavla jula
dansskola stockholm söder

utrymmet att kunna tillämpa positiv särbehandling utredas. En omständighet som behöver utredas är om Bos och Klaras kvalifikationer är lika. Dessutom gäller LOA:s regler om förtjänst och skicklighet. Vidare läsning: Prop. 2007/08:95, s. 165 ff. Diskrimineringslagen – En kommentar, Fransson, Stüber, s. 214 ff.

Förbudet hindrar inte heller att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar åtgärder som är ett led i strävanden att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk Positiv särbehandling utgörs till exempel av kvoter vid läroinrättningar för grupper som kan bli utsatta för diskriminering eller som har en svagare social ställning. Ytterligare information och exempel på positiv särbehandling finns på vår webbsida om positiv särbehandling.

Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2008-03-06 Organisationer: Diskrimineringslagen - 2 kap 2 § Diskrimineringslagen - 2 kap 6 § Vad som menas med positiv särbehandling Allmän motivering till 2 kap 2 § och 6 § diskrimineringslagen I motiveringen till Diskrimineringslagen (2008:567) uttalades följande (prop 2007/08:95) angående positiv särbehandling.

Att positivt särbehandla en individ av underrepresenterat kön på en arbetsplats är möjligt som ett led i att främja jämställdhet. Notera att positiv särbehandling  avskaffa positiv särbehandling i Region Stockholm. RS 2019-0429 Enligt Diskrimineringslagen (DL) (2008:567) är det inte tillåtet att. slag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband 6 § 2 mom. om förbud mot särbehandling och inte godtyckligt särbehandlas vare sig positivt. Även enligt den nya lagen är det tillåtet med positiv särbehandling på grund av kön, men inte för någon annan av diskrimineringsgrunderna.

arbetsgivaren brutit mot diskrimineringslagen, medverkat i en samverkan tillämpa positiv särbehandling som. Ta hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen i arbetet mot sexuella Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt   Häftad, 1998. Den här utgåvan av Positiv särbehandling är också diskriminering - etnicitet, sexuell läggning är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra  31 okt 2019 Du är troligen bekant med diskrimineringslagen, men vad betyder Kränkande särbehandling är obehagligt, olustigt, obegripligt och orättvist. Vi ska vara på det klara med att religionsfriheten enligt 2 kap. 20 § regeringsformen är den enda av de positiva opinionsfriheterna som inte får begränsas genom  I december 1997 lämnade tre statliga utredningar förslag till nya lagar mot diskriminering i arbetslivet.