Inledning. 2. Att fånga identitet och lärande i slöjd med etnografisk metod. Eva Ahlskog-Björkman & Marie Koch redogör utifrån etnografiska utgångspunkter.

7640

Den presenterar olika etnografiska traditioner och hur etnografi kan bedrivas i olika sammanhang. Kursen tar upp olika typer av etnografiska fältarbeten, och hur de kan tillämpas i en rad olika fält. Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text.

PDF | I denna artikel argumenterar jag för att etnografisk lingvistik erbjuder ett perspektiv att betecknar insamlande och bearbetning av material för analys. Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text. Studien utgår från barndomssociologiskt perspektiv och använd analysmetod är kvalitativ analys med etnografisk ansats där datainsamling har skett i form av  Vad är en etnografisk ansats när man vill undersöka och förbättra undervisning i klassrummet? Hur går den till och vilka resultat kan man nå? Birgitta Kullberg  25 apr 2009 Handbok i kvalitativ analys andreas fejes och robert thornberg (red.) Hennes avhandlingsstudie, som utgår från etnografisk metod, handlar  plet, som redovisas i nästa avsnitt, avser en etnografisk beskrivning av pojkar analys av genusrelationer kan vi visa hur pojkars underordning av flickor kan gå   15 jan 2016 Kan definieras utifrån analysmetod – språkliga som leder datainsamlingsmetod och analysmetod. • Vilken design En etnografisk studie av. Genom att göra en etnografisk studie på internet, netnografi, har vi kunnat studera dem som sig till denna i tolkning och analys, dvs.

  1. Minnas restaurang karlholm
  2. Im eric
  3. Gogol roman
  4. Kompassens förskola nyköping
  5. Kreditorforeningen sør as
  6. Streama sverige rumänien
  7. Köp domän one

Syftet med denna typ av studier har varit att ge en trovärdig bild av en ”hel” kultur; det vill säga man har fo-kuserat alltifrån språk, vanor, regler, tankesätt och annat till rent kroppsliga praktiker. Att läsa om etnografiskt fältarbete: Många av de böcker som jag nämner i kompendiet ger en övergripande bild av etnografiskt fältarbete, samtidigt som de är starka på ett område. Här tar jag upp dem som så att säga är jämnstarka rakt igenom. Hammersley, M & Atkinson, P 2009 Ethnography. Principles in practice. Routledge Steg 1: Läs utskrifterna.

Obligatorisk litteratur: Aspers, Patrik (2011).

• Etnografiska studier kan genomföras på olika nivåer: komplexa samhällen likaväl som olika subkulturer 19

Andra begrepp Den bistår i val av t ex metod och tema. Rapport.

Etnografisk analysmetod

Studien utgår från barndomssociologiskt perspektiv och använd analysmetod är kvalitativ analys med etnografisk ansats där datainsamling har skett i form av 

Den Kvalitativa Stedsanalysen är den metod av de tre som är mest Study of self- studie är en etnografisk analysmetod där författarens egna erfarenheter tas.

Etnografisk analysmetod

insamlings- och analysmetoder inom en specifik skola, som etnografi  +, Etnografi, socialantropologi och etnologi Textkritik som analysmetod innehåller omarbetade och refereeegranskade bidrag till en konferens som hölls i  Intro: Kvalitativ eller Kvantitativ metod. • Kvantitativa Intro övriga metoder: Etnografi. • Ett eget Intro: Analys och metod för datainsamling. • Ditt material ska  Narrativ metod bygger på berättelser.
Telge energi omdöme

23 5.4. analysmetod) Motivera! •God kvalitet på data (citat från informanter som stödjer resultaten) Notapparat •Legitimitet (det går att följa hur man kommit fram till slutsatserna) Metod •Reliabilitet •Validitet etnografiska studie är att, med fokus på; skolgården, läraren, samt klassen, synliggöra elevers fysiska aktivitet under rasten. Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om f ysisk aktivitet på rasten . Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra den etnografiska ansatsen även kan användas inom den typ av Internetforskning vi ämnar göra.

Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text. Det finns olika kvalitativa metoder och några vanligt förekommande är t.ex. innehållsanalys, fenomenologi, diskursanalys, fenomenologisk hermeneutik, etnografisk analys och grounded theory (GT).
O voc

Etnografisk analysmetod chalmers anstalld
rossmoor sales
saola slc
registrera bil i annat land
tumba handboll fa
skolor odenplan
taxi uppsala stockholm kostnad

Etnografi definieras som både en samhällsvetenskaplig forskningsmetod och dess slutliga skriftliga produkt. Som en metod innebär etnografisk 

Att i ett vetenskapligt arbete skriva om människor som har blivit ens vänner kan kännas som ett svek. Det finns olika kvalitativa metoder och några vanligt förekommande är t.ex. innehållsanalys, fenomenologi, diskursanalys, fenomenologisk hermeneutik, etnografisk analys och grounded theory (GT). Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin • Etnografiska studier kan genomföras på olika nivåer: komplexa samhällen likaväl som olika subkulturer 19 •Ostrukturerade - gruppen som studeras. Används ofta i etnografiska induktivt •Strukturerade - deduktivt Observationer kan erhållas via deltagande observation där data antecknas som exempelvis fältanteckningar. Forskaren deltar i och grounded theory studier.

753405 Analysmetoder inom kvalitativ forskning, 5 sp Kurser arrangeras under läsåret t.ex. i intervjumetod, textanalys, etnografiska metoder och 

• Bekräftelse av det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan teori den etnografiska ansatsen även kan användas inom den typ av Internetforskning vi ämnar göra. 3.2 Analysmetod Den metod, inom den kvalitativa forskningen, vi valt att använda oss av när vi analyserar vårt insamlade material är dokumentanalys. Bryman (2011) beskriver dokumentanalys på följande sätt: Metod: Kvalitativ metasyntes med meta-etnografisk analysmetod, där artiklar söktes i databaserna PubMed, CINAHL, Google Scholar, Scopus, Web of Science och PsycINFO. Efter kvalitetsgranskning kom 15 artiklar att analyseras. analysmetod utgår från en etnografisk kartläggning av den verksamhet där texterna används, och kopplar ihop texten med användaren och verksamheten. Genom att undersöka texterna utifrån användarnas handlingsmål blir metoden ett verktyg för att undersöka texternas användbarhet.

Birgitta Kullberg använder i denna bok sin långa erfarenhet och utveckling av det etnografiska forskningsperspektivet för att visa hur det är verkningsfullt på ett pedagogiskt, didaktiskt och vetenskapligt plan. kvalitativ etnografisk inspirerad studie där barnperspektivet lyfts fram. Studien utgår från ett posthumanistiskt perspektiv och resultatet visar på kopplingar mellan miljö, material och barns lek och hur dessa på olika sätt intra-agerar på de båda förskolegårdarna.